אודותינו

מדיניות ציות ואכיפה נגד שחיתות


מספנות ישראל בע"מ כפופה לחוק הישראלי נגד שוחד ולאמנה למאבק במתן שוחד לפקידי ציבור זרים בעסקאות עסקיות בינלאומיות של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי. בהתאם לכך אימץ דירקטוריון החברה תוכנית המיישמת מדיניות של אפס סובלנות למעשי שחיתות ושוחד. מדיניות זו מוחלת על כלל פעילויות ועסקאות החברה, הן עצמאיות והן לצד שותפים עסקיים, ובכל המדינות.

מטרת התוכנית היא להבטיח עמידה בכל ההנחיות המשפטיות החלות והאוסרות, בין היתר, על שחיתות בחברה ומתן שוחד לעובדי מדינה מקומיים וזרים. התוכנית מבטאת את עמדתה ומחויבותה של החברה להתנהלות ישרה והוגנת בביצוע ענייניה העסקיים ומכוננת את מניעת השחיתות כנורמה.

מספנות ישראל מבקשת להתחרות בכל ההזדמנויות העומדות בפניה באופן אתי והוגן תוך הקפדה על מניעת שחיתות ומתן שוחד לעובדי מדינה זרים. על כן, ביססה החברה קודים התנהגותיים ומדיניות ברורה של אפס סובלנות למעשי שחיתות ושוחד לצד מנגנוני בקרה ופיקוח.

התוכנית שמה דגש, בין היתר, על איסור כנגד תשלום כלשהו העשוי להתפרש כ- ו/או להוות בסיס לשחיתות, לרבות תשלום שוחד על ידי החברה ועובדיה או מי מטעמם (לרבות שותפים עסקיים) ועל המתנות, האירוח והטבות אחרות שהחברה ונציגיה רשאים להעניק ו/או לקבל בנסיבות שונות.
בנוסף, מפרטת תוכנית הציות אילו מתנות והטבות אחרות ניתן לקבל או לתת, וכן מדיניות מפורטת בנושא של תרומות.

תוכנית העמידה בתקנות נגד שחיתות מסבירה את המנגנון לאיתור כשלים והפרות ואת האמצעים המשמעתיים הננקטים בהקשר זה.

במסגרת מחויבות החברה, מונה בחברה קצין ציות האחראי על העמידה המלאה בתקנות נגד שחיתות, הפועל תחת המנכ"ל, ואחריותו כוללת פיקוח, הטמעה ומעקב אחר יישום התוכניות בתוך החברה.

למדיניות אפס הסובלנות של מספנות ישראל בנושא שוחד ושחיתות לחץ כאן, למדיניות המורחבת של מספנות ישראל למלחמה בשוחד ושחיתות (ABAC) לחץ כאן.